• I. Postanowienia ogólne
  • II. Cele i środki działania
  • III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
  • IV.Organizacje i władze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • V. Sposób reprezentowania Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
  • VI. Fundusze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • VII. Przepisy końcowe
§ 1

1. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SUTW.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną działającą w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony zdrowia i przeznaczoną głównie dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych.
5. Stowarzyszenie zawiązano na czas nieokreślony.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzglę-dnieniem miasta Słupska i województwa pomorskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą. Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionych obowiązków. Do prowadzenia działań może zatrudniać pracowników.

Celem stowarzyszenia jest:

§ 5

1. Zachowanie i zwiększanie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków stowarzyszenia.
2. Aktywizacja społeczna osób starszych, w tym niepełnosprawnych.
3. Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, społecznej i turystycznej.
4. Tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej.
5. Prowadzenie pomocy społecznej.
6. Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.

§ 6

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego, tj. w następujących obszarach:
a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b. działalności charytatywnej;
c. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d. ochrony promocji zdrowia;
e. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
g. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
i. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
j. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
k. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
l. turystyki i krajoznawstwa;
m. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
n. działalności na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
o. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. W ramach działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje działania:
a. Organizowanie wykładów, konferencji, debat, szkoleń, seminariów ,odczytów, prelekcji, warsztatów, kursów, wystaw, w szczególności z udziałem specjalistów z różnych dziedzin;
b. Prowadzenie zajęć seminaryjnych z dyscyplin objętych wykładami;
c. Prowadzenie lektoratów języków obcych;
d. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej;
e. Prowadzenie sekcji i kół zainteresowań;
f. Organizowanie wycieczek turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych;
g. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia;
h. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej;
i. Organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych;
j. Działalność wydawnicza;
k. Upowszechnianie kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. e learning);
l. Organizowanie pomocy społecznej i opiekuńczej dla seniorów i osób niepełnosprawnych;
m. Inne działania służące realizacji celów statutowych.
3. W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie realizuje działania:
a. Organizowanie wykładów, konferencji, debat, szkoleń, seminariów ,odczytów, prelekcji, warsztatów, kursów, wystaw, w szczególności z udziałem specjalistów z różnych dziedzin;
b. Prowadzenie zajęć seminaryjnych z dyscyplin objętych wykładami;
c. Prowadzenie lektoratów języków obcych;
d. Prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej;
e. Prowadzenie sekcji i kół zainteresowań;
f. Organizowanie wycieczek turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych;
g. Organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych;
h. Działalność wydawnicza zawiązana z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia;
i. Organizowanie pomocy społecznej i opiekuńczej dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

§ 8
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna. Osoba prawna może być członkiem wspierającym lub honorowym Stowarzyszenia.
2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych
b. wspierających
c. honorowych.
§ 9
1.Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna w wieku emerytalnym po złożeniu deklaracji o przyjęcie w poczet członków.
2.Przyjęcia nowych członków dokonuje uchwałą Zarząd.
§ 10

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna bądź prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa przez swoje organy lub przez pełnomocnika.
2. Decyzję o nadaniu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 11

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna bądź prawna w uznaniu szczególnych zasług dla Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub działalności charytatywnej dla osób starszych. Osoba prawna działa przez swego pełnomocnika.
2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Stowarzyszenia - Walne Zgromadzenie Członków, wręczając dyplom członka honorowego.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie statutu, regulaminów, i uchwał organów Stowarzyszenia;
2. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
3. Wykonywanie przyjętych zadań;
4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej;
5. Systematyczne opłacanie składki członkowskiej.

§ 13

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
2. uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach;
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, zgodnie z celami Stowarzyszenia i potrzebami członków.

§ 14

1. Do obowiązków członka wspierającego należy wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia oraz przestrzeganie Statutu, regulaminów, i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa:
a. uczestnictwa w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach;
b. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
c. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, zgodnie z celami Stowarzyszenia i potrzebami członków.
3. Członkowi wspierającemu nie przysługuje prawo wyborcze czynne i bierne. Może brać udział w Walnym Zebraniu Członków , ale tylko z głosem doradczym.

§ 15

Godność członka honorowego uprawnia do udziału w posiedzeniach Zarządu Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prawem wyrażania opinii. Członkowi przysługuje na Walnym Zebraniu Członków czynne prawo wyborcze.

§ 16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje:
a. wskutek dobrowolnego wystąpienia;
b. wskutek wykluczenia;
c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.
2. Wystąpienie i wykluczenie nie zwalnia od obowiązku uiszczenia zaległych składek.
3. Oświadczenie o wystąpieniu członek składa do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek wykluczenia:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za 1 semestr;
b. z powodu rażącego naruszenia zapisów statutowych, nieprzestrzegania zapisów regulaminów, postanowień i uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest:
a) najwyższą władzą Stowarzyszenia;
b) organem odwoławczym od uchwał i decyzji Zarządu;
2. Uchwały i decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane w sprawach są ostateczne.
3. Do zadań, uprawnień i kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą:
a) określenie wytycznych do ramowego programu prac;
b. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia;
c. ocena działalności Zarządu;
d. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi - na wniosek Komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i po zakończeniu dyskusji;
e. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f. ustalenie wysokości rocznej składki członkowskiej, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia;
g. nadawanie tytułu i godności członka honorowego Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zgodnie z § 11 statutu;
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu;
i. uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia;
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określenie sposobu likwidacji - jako stowarzyszenie i przeznaczenie jego aktywów;
k. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji, stowarzyszeń, federacji itp.;
l. inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych organów Stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków zwoływane i organizowane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a. w I kwartale każdego roku;
b. w przypadku pilnej potrzeby;
c. na wniosek 25% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w terminie sześć tygodni od doręczenia Zarządowi uzasadnionego wniosku;
d. na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w terminie 6 tygodni od doręczenia Zarządowi uzasadnionego wniosku.
2. Walne Zebranie Członków wybiera swoje Prezydium w składzie określonym regulaminem obrad.
3. Uchwały na walnym Zebraniu zapadają większością głosów - przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
4. Jeżeli na Walnym Zebraniu nie stawi się wystarczająca ilość członków do podejmowania uchwał Zarząd Stowarzyszenia wyznaczy dodatkowy termin spotkania. Na drugim terminie uchwały podejmowane są większością głosów, lecz nie obowiązuje wymóg obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
5. Uchwały dotyczące statutu i likwidacji Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wymagają co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
6. Walne Zebranie może powoływać komisje programowe - w/g potrzeb.

§ 21

1. Zarząd Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest najwyższym organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia i reprezentującym je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z nie mniej niż 4 i nie więcej niż 8 osób. Liczbę członków Zarządu uchwala Walne Zebranie Członków dokonując wyboru Zarządu.
3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. § 20 ust. 4 statutu stosuje się odpowiednio.
4. Na żądanie większości członków obecnych na Walnym Zebraniu ilość zgłoszonych kandydatów do wybieralnych władz Stowarzyszenia nie jest ograniczona.
5. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
6. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
a. wyboru nowego Zarządu;
b. odwołania członka Zarządu z funkcji przez Walne Zebranie Członków w związku z niewykonywaniem lun nienależytym wykonywaniem jego obowiązków;
c. ustania członkostwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku;
d. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.
7. Uchwałę o odwołaniu z funkcji lub wykluczeniu członka Zarządu z członkostwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, stosując odpowiednio postanowienia § 17 ust. 1 lit. a i b.
8. W przypadku rezygnacji, odwołania z funkcji lub wykluczenia Prezesa Zarządu, funkcję tą obejmuje wybrany przez Zarząd jeden z wiceprezesów i pełni ją do czasu sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
9. W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji możliwe jest uzupełnienie składu w drodze kooptacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, od 1 do 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
2. Prezes i Wiceprezesi dokonują między sobą zasadniczego podziału zadań i zakresu czynności.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. opracowanie programu bieżących i perspektywicznych na podstawie uchwał, wniosków, wytycznych Walnego Zebrania Członków oraz postanowień niniejszego statutu;
b. organizowanie i realizowanie działalności określonej w Dziale II Statutu;
c. inicjowanie nowych kierunków działalności;
d. prowadzenie gospodarki finansowo-majątkowej, w tym opracowanie preliminarza budżetu, za rok obrachunkowy obejmujący okres od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku;
e. sporządzanie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy;
f. reprezentowanie Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zewnątrz, a także wobec gości i wykładowców.

§ 24

1. Zarząd Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
2. Uchwały, postanowienia i decyzje Zarządu zapadają w wyniku głosowania zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za i przeciw - przeważa głos Prezesa lub wiceprezesa Zarządu, prowadzącego zebranie.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, oceniającym i wnioskującym.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. § 20 ust. 4 statutu stosuje się odpowiednio.
4. Komisja Rewizyjna obraduje w składzie co najmniej trzech osób, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
5. Do członków Komisji Rewizyjnej mają odpowiednio zastosowanie postanowienia §21 ust. 6-8 niniejszego Statutu.
6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości. Nie mogą być karani, a za swą pracę nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrolowanie bieżące i okresowe, ocena działalności merytorycznej oraz gospodarki finansowej i jej zgodność ze statutem Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonej przez Zarząd;
b. Wczesne sygnalizacje i zawiadamiania Zarządu o popełnionych przez niego uchybieniach oraz występujących nieprawidłowościach w działalności Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
c. Uczestniczenie w zebraniach Zarządu na własne żądanie lub na zaproszenie Zarządu. Składanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d. Sporządzanie rocznych sprawozdań kontrolnych z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
e. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków, sporządzonych sprawozdań oraz składanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu i poszczególnych jego członków.

§ 27

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Zarząd.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach finansowych i majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a. składki członkowskie,
b. subwencje, dotacje, darowizny i zapłaty,
c. środki pochodzące z ofiarności publicznej,
d. dochody z własnej działalności.

2. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 01 stycznia a kończący się 31 grudnia.

3. W Stowarzyszeniu zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

1. Statut niniejszy opracował i sporządził Zarząd Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupsku.
2. Niniejszy statut, uchwalony Uchwałą Nr.3/2014 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego w dniu 28.04.2014 roku i zmieniony uchwałą nr 3/2018 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26.03.2018 r., zastępuje poprzedni Statut uchwalony Uchwałą Ogólnego Zebrania Członków w dniu 06 maja 2004 roku i zmieniony Uchwałą Nr 3/2007 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków SUTW odbytego w dniu 29.11.2007 oraz Uchwałą Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SUTW odbytego w dniu 26.05.2011.

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates